Hoşgeldiniz...
Sistemden Çık
Belsis posta için tıklayın...
 
Bugün 22 Şubat 2019 - Cuma
Site İçi Arama:
Bu sayfayı 'Sık Kullanılanlar'a ekler. 'Site Haritası' sayfasına gider. 'İletişim' sayfasına gider. Açılış sayfanızı "www.belsis.com.tr" olarak atar.
 
 
KOSGEB projemiz başarıyla sonuçlandı.
30.12.2015 Çarşamba
Projemizin Kısa Tanımı: Proje kapsamında; yerel yönetimlerde Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) uyumlu Coğrafi Adres Bilgi Sistemi (CABS) oluşturulabilmesi için gerekli sunucu ve uç uygulamalarının geliştirilmesi; bununla birlikte, ortaya çıkan uygulamaların yerel yönetimlerin hali hazırda kullandıkları Kent Bilgi Sistemleri ile entegre çalışabilmesi hedeflenmektedir. Halihazırda sahadan kağıt ortamda toplanan CABS verilerinin mobil cihazlarla web tabanlı uygulamalar yardımıyla kolaylıkla toplanmasını sağlamak için de mobil ve web uç yazılımları geliştirilmesi. Projemizin Amacı ve Gerekçesi: 5490 sayılı nüfus kanununa göre numarataj ve adres düzenlemeleri yapma zorunluluğu ve yetkisi yerel yönetimlere verilmiştir. Bu yasal mecburiyet sonucu belediyeler 2007`den bu yana mevcut numarataj ve adres yapılarını düzenlemeye başlamışlardır. Yine 5490 sayılı nüfus kanunu ve Devlet Planlama Teşkilatınca yayımlanan "Bilgi Toplumu Stratejisi 2006 - 2010 Eylem Planında Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü" bileşeni altında 50 no`lu eylem olarak yer alan kararlar sonucunda 13/01/2011 tarihli ve 27462 Mükerrer sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 2011 yılı Yatırım Programında "MAKS-Mekansal Adres Kayıt Sistemi Oluşturulması ve Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri Projesi"nin başlatılmasına karar verilmiştir. MAKS projesinin amaçlarından biri de ülkemizdeki adres bileşenlerini coğrafi verilerle ilişkili hale getirerek ulusal bir coğrafi adres bilgi sistemi kurulmasıdır. Proje kapsamında 2012`den bu yana NVİ tarafından çeşitli altyapı çalışmaları yürütülmekte olup pilot olarak seçilen yerel yönetimlerle de bazı test projeleri yürütülmektedir. Bu test projeleri sonucunda MAKS projesine ait coğrafi veri modeli oluşturulmuştur. Belediyelerden mevcutta ellerinde bulunan veya yeni yapacakları numarataj projeleri sonucu oluşacak adres ve numarataj verilerini, coğrafi bilgi sistemi verileri ile entegre ederek MAKS`a uyumlu hale getirecek altyapıyı hazırlamaları istenmiştir. Belirli periyotlarla yapılan çalıştaylarda; NVİ tarafından yakın gelecekte MAKS`a uygun coğrafi adres bilgi sistemi veri ve yazılım altyapısı oluşturmaları için, belediyeleri görevlendirecek yasal düzenlemelerin yapılacağı da bildirilmiştir. Büyükşehir yasasında yapılan değişikliklerle 30 Mart 2014 tarihinden itibaren mevcutta bulunan 3000 belediyenin yaklaşık 1400 tanesi kapanarak daha büyük belediyelerle birleşmiştir. Bu birleşme sonucunda hem mevcut belediyelerin MAKS projesine uygun veri altyapısı oluşturma ihtiyacı olacak hem de adres yapıları karmaşık hale gelen belediyelerin adres düzenleme ve MAKS`a uygun veri üretme çalışmaları yapmaları gerekecektir. Firmamız geliştirdiği coğrafi bilgi sistemi yazılımları ve tamamladığı adres bilgi sistemi projelerinden gelen deneyimlerini birleştirerek, önümüzdeki süreçte yerel yönetimlerin ihtiyacı olacak MAKS uyumlu Coğrafi Adres Bilgi Sistemi verilerinin üretilebileceği yazılımları bir paket halinde hazırlayıp, bunun için gerekli ar-ge çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Ar-Ge projemiz sonucunda ülke ölçeğinde yerel yönetimlerdeki muadili olmayan bir yazılım ihtiyacı karşılanmıştır. Bu ihtiyacın ulusal kaynaklarla çözülmesi sağlanarak, sektöre mevcutta hâkim olan yabancı kaynaklı yazılımlardan bir adım önde olunması sağlanmıştır. Aynı zamanda henüz ülkemizde benzer işlevde bir ürünün olmadığı ve 2016 itibari ile yerel yönetimlerin tamamında ihtiyaç haline gelecek olan MAKS uyumlu coğrafi adres bilgi sistemi verilerinin hazırlanacağı yazılım paketleri tasarlanmıştır. Bahsedilen yazılım paketleri, içerisinde sahada yapılacak numarataj ve adres tespit çalışmaları için kullanılacak web tabanlı çözümler ve mobil uygulama çözümlerinden oluşacaktır. Bu çözümler sayesinde adres kontrolleri için sahaya çıkan ekipler online olarak belediye sunucularındaki adres verilerine, haritalara, uydu fotoğraflarına, GoogleMap vb online haritalara ulaşabilecektir. Böylece sahadaki veri ile sunucudaki verinin doğrulunu kontrol ederek tespit ettiği hataları düzeltecek ve eksiklikleri giderebilecektir. Mevcutta bulunan sayısal adres bilgi sistemi haritalarının sahadaki tespitler ile online düzenlenmesi; eksik bina, cadde-sokak ve kapı no gibi sayısal geometrik nesnelerin istemci uygulamalar tarafından (web ve mobil uygulamalar) online olarak sunuculara güncellenmesi amaçlanmaktadır. Geliştirdiğimiz masaüstü yazılımlar sayesinde saha ekiplerinden gelen adres verisi ve harita verileri, farklı kaynaklardan gelen sayısal harita verileri (belediyenin imar biriminden gelen veriler, bağlı olduğu büyükşehir belediyesinden veya kendisi büyükşehir belediyesi ise alt kademe ilçe belediyesinden gelen veriler, e-devlet servislerinden gelen veriler, harita genel komutanlığı vb kurumlardan gelen veriler) ile kontrol edilerek gerekli topolojik düzenlemeler de yapılarak MAKS veri modeline uygun hale getirilecektir. Yazılım kütüphanelerimizin teknolojik güncellemesini yaparak e-devlet projelerine daha uygun çözümler üretebilir hale gelmiş durumdayız. Özellikle DPT tarafından 2009 yılında yayınlanan e-dönüşüm Türkiye rehberinde yer alan uluslararası standartlara (OGC-WFS) uyumlu sunucu-istemci yazılımlar üretmemiz daha kolaylaşacak, mevcutta bulunan yazılım kodlarımızın yaşam döngüsü uzayacaktır. Bu sayede temel CBS kütüphanelerimizin yetenekleri de artacak ve CBS sektöründe daha kullanıcı dostu, daha performanslı ve analiz yetenekleri daha gelişmiş ürünler sunma imkanımız olacaktır. Bu kazanımlar sayesinde ülkemizde yabancı ürün ağırlıklı CBS pazarında daha güçlü bir pozisyonda olabilmeyi ve ürünümüzün ilerleyen aşamalarda yurt dışına ihraç edebilme imkanını artırmayı amaçlamaktayız.
Önceki Sayfaya Dön
Sayfa Başına Çık