Hoşgeldiniz...
Sistemden Çık
Belsis posta için tıklayın...
 
Bugün 22 Şubat 2019 - Cuma
Site İçi Arama:
Bu sayfayı 'Sık Kullanılanlar'a ekler. 'Site Haritası' sayfasına gider. 'İletişim' sayfasına gider. Açılış sayfanızı "www.belsis.com.tr" olarak atar.
 
 
Belsis v8.0 Hakkında Sık Sorulan Sorular
Listeleme Özellikleri
Kategori
Modül
Ara
 
Mevcut yıl bütçesinde olmayıp, hazırlık bütçesinde ödenek koyacağımız yeni bir gider kalemi nasıl açabiliriz?
 
Bütçe-->Gİder hesap planından, yıl alanına 2008 yazarak istenilen gider kalemi açılır.
 

Mizanda 630 ve 600 Hesaplarında 06 yardımcı hesap kodu ile başlayan kodlar var. Say2000 girişlerinde sorun yaşıyorum
 
830 hesabı ile ödeme yapılırken 06 ile başlayan kodlar kullanılırsa bu ödeme belediye varlıklarını ilgilendireceği için yansıtması yapılırken 630 hesabı yerine ilgili olan 150,253,254 ve 255 hesaplar kullanılır. 800 hesabı ile arsa satışı geliri işlendikten sonra satış ile belediye arsasının kayıtlardan düşülmesi için yansıtma yapıldıktan sonra 600 hesabının yerine 250 hesabı yazılmalıdır.
 

Memurlardan İcra kesintisi yaparken Gelir Vergisinden düşmemesi gerekirken düşüyor.Ne gibi bir işlem yapabiliriz?
 
Kayıt İşlem deki İcra İşlemlerinde değil de, Sicil Girişteki icra işlemlerinden yapılması gerekiyor. Sicil işlemlerinden sicil çağırılır.F10 Özel işlemlerde Borçlanmalaragirilir.Sicilin borçlanma bilgileri penceresi açılır.İcra alanına gerekli bilgiler doldurulup,F5 ile kayıt edilir.Bu şekilde iken maaş hesaplama yapıldığında,hem icra kesintisini yapar hem de kesintiyi gelir vergisi matrahından düşmez.
 

Mevcut yıl bütçesinde olmayan gider kalemine ek bütçe nasıl hazırlayabilirim?
 
Abm-->Bütçe-->Gider hesap planından 2007 yılına, ek bütçede ödeneğin konulacağı gider kalemiaçılır. Mevcut yıl bütçesine bakarak gider kaleminin açılıp açılmadığı kontrolü yapılır. Eğer yeni açtığınız gider kalemi gözüküyor ise gider bütçesi işlemlerinden, Ek Ödenek’e girilir.Hesap kodu alanına, yeni açtığınız gider hesabı yazılır. Ek bütçe alanına ise koymak istediğiniz ödenek tutarı girilir. Diğer kıstaslar da girildikten sonra F5 ile kayıt edilir.Bu girilen ödenek mevcut yıl bütçesinde gözükmez. Fiş girişten, hesap koduna 830 yazıp,açılan gider hesap planı penceresinden, yeni açtığınız kodda ödenek görülecektir ve bu şekilde istenilen harcama yapılabilinecektir.
 

Belediyemize ait akaryakıt istasyonu var. Akaryakıt alırken çek veriyoruz. Çek ödeme gününde ödünç para bulup ödemeyi yapıyoruz. Bunun muhasebe kaydını nasıl yapacağım.
 
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 211 ve 212. maddeleri uyarınca alınan borç, 102-Banka Hesabına BORÇ, 309-Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabına ALACAK kaydedilir. Geri ödendiğinde ise 309-Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabına BORÇ, 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına ALACAK kaydedilir.
 

Özellikle Say2000 raporları sırasında karşılaşılan 800-805,900-901-905, 830-835 gibi hesapların birbirini tutmadığı durumlarda, sorunlu olan bu kayıtları nasıl tespit edebilirim?
 
Analitik Bütçe ve Muhasebe programından Raporlar/Diğer Analizler/Karşılaştırmalı Yevmiye Listesi seçeneğinden, karşılatırılacak muhasebe hesap numaraları yazılıp, belirtilen tarih aralığı girilerek "Bakiyesi Eşit Olmayanlar" listelenebilir.
 

Belediyemiz İller Bankası borç alarak iş makinasi almış bulunmaktadır. İş makinasının bedeli 84.874.40 YTL olup, üç yıl faizli hisselerimizden kesilmek üzere 97.163,40 YTL olarak ödeyeceğiz. Nasıl bir muhasebe kaydı tutmamız gerekir?
 
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 206 ncı ve 269 uncu maddeleri uyarınca iş makinasinin bedeli olan 84.874,40.-YTL’ nin 253-Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabına borç (253.02.04), damga vergisi tutarının 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına alacak, iş makinesi bedelinden damga vergisi tutarı düştükten sonra kalan borcun (ana para) 2006 yılında ödenecek olan kısmının 300-Banka Kredileri Hesabına alacak, 2007 ve sonraki yıllarda ödenecek olan kısmının ise 400-Banka Kredileri Hesabına alacak, diğer taraftan iş makinasi bedelinin 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç , 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilmesi gerekmektedir. Borcun ana para ve faizinin belediye hissesinden kesilmesi durumunda ise borcun ana para tutarı 300-Banka Kredileri Hesabına borç, faiz tutarı 630-Giderler Hesabına borç, kesintilerden sonra belediyenin bankadaki hesabına gönderilen tutar 102-Banka Hesabına borç, toplam tutar ise 600-Gelirler Hesabına alacak, diğer taraftan giderler hesabına yazılan faiz tutarı 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak, gelirler hesabına yazılan tutarın ise 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç, 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydedilmesi gerekmektedir.
 

Sicil Durumu Emekli olduğu halde Beyana tahakkuk çıkıyorsa, sebebi nedir ?
 
Eğer "emekli" olarak görünen sicile ait beyana tahakkuk çıkıyorsa, birden fazla gayrimenkul kaydı var demektir.
 

Arazi İstisna durumu nedir, Beyana istisna uygulaması için hangi işlem yapılması gerekir?
 
Arazi istisna durumu bir beyan dönemine ait, mükellefin bir defada vermiş olduğu arazi beyanlarının toplam rayiç bedellerinden, 250 YTL muafiyet uygulanması için kullanılır. Eğer ARAZİ BEYANI girilirken İstisna Durumu alanına “E” (evet) denirse bu muafiyet uygulanır. Aksi taktirde arazi istisnası uygulanmaz.
 

Arazi Beyanı için beyanname dökümünü nereden alabilirim?
 
Arazi beyanname dökümü Arazi Beyan Görüntüleme menüsünden ALT+F2 tuşları kullanılarak alınır.
 

Belediye Bütçe Muhasebede düzenlenen fiş tipleri ile abm de düzenlenen fiş tipleri nasıl eşleşiyor?
 
Muhasebe İşlem Fişi = Muhasebe Fişi – Avans Senedi – Ç.Ödemeler Fişi Ödeme Emri Belgesi = V.Emri Nakit – V.Emri Mahsup
 

Finansman işlemleri ne için yapılır?
 
Gelir ve gider bütçesinin denk olmadığı durumlarda aradaki farkın ne şekilde finanse edileceğini ifade etmek için doldurulur. (Örnek: Gider bütçesinin fazla olması durumunda aradaki farkın iller bankasından alınan borçlanma ile finanse edileceği buraya yazılır.)
 

Kurumsal sınıflandırma kaç düzeyden oluşur ve bu düzeylerin karşılığı neleri ifade eder?
 
Birinci düzey, kurumun belediye, bağlı idare veya birlik olduğunu; ikinci düzey, belediye, bağlı idare ve birliklerin bulunduğu ili; üçüncü düzey, ilde bulunan büyükşehir belediyesi, il belediyesi, bağlı idare, ilçe belediyesi, ilk kademe belediyesi ile birliklerin tamamını, dördüncü düzey; üçüncü düzeyde kod verilen belediye ve bağlı idarelerin birimleri ile il dahilindeki her bir kasaba belediyesi ve birliği tanımlar.
 

Gider bütçesini oluşturan sınıflandırmalar nelerdir?
 
Kurumsal – Fonksiyonel – Finansman – Ekonomik
 

Bildirimlerde kısıtlılık uygulanması için gerekli koşullar nelerdir?
 
İmar planında; resmi yapılara, tesislere ve okul, camii, yol, meydan, otopark, yeşil saha, çocuk bahçesi vb. denk gelmesi halinde uygulanır.
 

A şahsına ait bina satıldı. Yapılması gereken işlemler nelerdir?
 
Satış için öncelikle satılan yerin borcu varsa tahsil edilir. Daha sonra İlgili yerin Sahibi olan A da bulunan bildirim satış olarak kapatılır. Son olarak da satın alan kişi adına satış tarihi iktisaplı olarak bildirim düzenlenir.
 

Emlak programında Beyan girişinde arsa birim değeri sıfır(0) çıkıyorsa sebebi nedir?
 
Servis bölümünde arsa birim değerleri girişinden ilgili cadde, sokak veya pafta, ada, parsele m2 birim değeri girilmemiştir.
 

Emlak programında Yıl başlarında yapılması gereken işlemler nelerdir?
 
Yıllık parametre girişleri, arsa birim değeri güncelleme, bina birim değeri girişleri, yeniden değerleme işlemleri yapılmalıdır.
 

Emlak programında servis menüsünde Yıllık parametreler girilmez ise ne olur?
 
Yıllık parametreler yıl başında bazı parametrik bilgilerin girişleri ve yıl içinde yapılacak işlemlerin ayarlanması için kullanılır. Yeniden değerleme oranı, bildirim girişinde kullanılacak vergi oranları, yuvarlama oranı ve tutarı, arazi birim değeri gibi bilgiler girilmektedir. Eğer bu seçenek yıl başında doldurulmazsa yıl için işlem yapılamaz.
 

Bina bildiriminde hesaplama tablosuna göre rayiç bedelin hesaplaması nasıl yapılır?
 
Bina birim değeri ile bina hisse alanı çarpılarak inşaat maliyeti bulunur. Daha sonrasında var ise asansör (%6) kalorifer (%8) inşaat maliyetine oranlayarak eklenip Bina tam maliyeti bulunur. Aşınma tutarı olarak inşaatın bitim tarihi ve inşaat türü itibari ile mevcut yıla kadar olan yıl sayısına göre aşınma tablosunda karşılığı olan oran(%4,%10 gibi...) kadarı ile aşınma tutarı çıkar ve tam maliyetten çıkarılır. Arsa hisse alanı ile arsa birim değeri çarpılır ve arsa değeri bulunur. Son olarak ise asgari beyan değeri için Asgari inşaat maliyet bedeli ile arsa birim değeri toplanır. Bunun üzerinden var ise kısıtlılık ve muafiyet bedelleri düşürülür ve vergilendirmeye geçilir.
 

İktisap Tarihi ile vergi tarihi arasındaki fark nedir ?
 
Bazı durumlarda, vergi tahakkukuna esas tarih, iktisap tarihinden farklı olabilmektedir. Bu gibi durumlarda, "vergi tarihi" bölümüne, vergiye esas olan tarih girilir.
 

Bina bildiriminde vergi hesaplamasını etkileyen bilgiler nelerdir?
 
Arsa hisse alanı, Arsa birim değeri, Kullanım şekli, inşaat bitim tarihi, İktisap tarihi, kısıtlılık, muafiyet, bina alanı vergi hesabını etkileyen değerlerdir..
 

Belediyeye ait mülklerin kiralanması için izlenmesi gereken yol nedir?
 
Kiralanacak mülkler için öncelikle bir ihale açılması gerekir. Bu ihalede açık arttırma usulü ile en yüksek kira bedelini veren şahıslara kiraya verilir. Kiralama işinde ise başlangıç ve bitiş tarihleri ile kira bedeli ve artış oranları mutlaka belirtilmek zorundadır. Sözleşme bitiminde ise yeniden aynı işlem yapılır.
 

ABC Ltd. Şti ye ait 2m2 ışıklı tabela için beyanname verilmiş. Beyanname bilgisayar ortamına girilmiş fakat vergi çıkmamıştır. Sebeplerini nelerdir?
 
1. Belediye 2 m2 ye kadar vergileri muaf tutmuştur. 2. Parametrelerden ışıklı tabela için tutar girilmemiştir. 3. Tahakkuk işlemi yapılmamıştır.
 

Tahsilat ekranında su abonesi ile sorgulama yapılmak istenmiş fakat ekranda daha önceden var olan su abone sorgulama seçeneği kaybolmuştur. Bunun sebebi nedir?
 
Genel parametrelerde bulunan “Su abone No Sorgulama “ seçeneği “Hayır” yapıldığı için gelmemektedir.
 


Belsis v8.0
Belsis.CAD
Belsis.Net
Diğer
Aradığınızı bulamadıysanız;  
Önceki Sayfaya Dön
Sayfa Başına Çık