ÇÖZÜMLERİMİZ

Akıllı Kent Çözümleri

   Belsis, 20 yılı aşkın süredir yerel yönetimlere bilişim çözümleri üreten bir teknoloji partneri olarak, günümüz ihtiyaçları doğrultusunda “Akıllı Kent” altyapısının kurulmasına yönelik çözümler geliştirmektedir. Belsis’in “Akıllı Kent” anlayışı sürdürülebilir, yönetilebilir, çevre ve teknoloji dostu bir altyapı ve bağlı çözümlerden oluşmaktadır. Belsis; sürdürülebilir “Akıllı Kent” altyapısı kurmak isteyen yönetimlerin ihtiyaçları gözeterek, kentte yaşayanların yaşam kalitesini yükselten ve yönetilebilir kentler oluşturan teknolojiler üretmektedir.

Belsis AR-GE ekipleri tarafından geliştirilen çözümler;

 • Kenti yönetenler için karar destek sistemleri oluşturma,
 • Kent genelinin izlenip analiz edilebilmesi için sensör data entegrasyonu (IOT Teknolojileri) ve analiz araçları,
 • Kent altyapılarının kullanım kapasitesinin takip edilmesine yönelik teknolojileri (SCADA Entegrasyonları),
 • Kentte yaşayan insanların günlük hayatlarını kolaylaştırıcı “Akıllı Kent” uygulamalarını,
 • Kentteki ekonomik hayatı destekleyici ve kolaylaştırıcı bilişim çözümleri,
 • Çevreye duyarlı projeleri hayata geçirebilmek için gerekli teknolojik altyapıyı geliştirmeye ve kurmaya yönelik çalışmaları içermektedir.

Belsis olarak, “Akıllı Kent” teknolojiler ile tanışmak isteyen yerel yönetimlerin;

 • Akıllı Ulaşım,
 • Akıllı Enerji,
 • Akıllı Altyapı,
 • Akıllı Sağlık,
 • Akıllı Yönetişim ve Büyük Veri,
 • Afet Acil Durum Yönetimi,
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri,
 • Kentsel Dönüşüm ,

alanlarında sunacağımız ürün, entegrasyon ve danışmanlık hizmetleri ile “İşe Dokunan Çözümler” sunmak için yanındayız.

Enerji Sektörü Çözümleri

    Teknolojik ilerlemelere bağlı olarak sürekli artan enerji talebi, enerjinin üretim anından son tüketiciye ulaştığı noktaya kadar takip edilmesini, planlanmasını ve yönetilmesi mecbur kılmaktadır. Bu kadar büyük bir ağın takibinde de bilişim teknolojilerinin kullanılması kaçınılmaz gerçektir. 

    Günümüzde enerji üretimi birçok farklı yöntemle yapılmaktadır. En çok tüketilen enerji türlerinden biri olan elektrik enerjisine bakıldığında her ne kadar konvansiyonel yöntemlerin (hidroelektrik, termik vb.) ağırlığı sürse de gelecek için temiz enerji prensibinden hareketle çevreye daha duyarlı olduğu düşünülen yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talepte artmaktadır.

    Belsis olarak bizlerde bilişim teknolojilerindeki deneyim ve uzmanlığımızdan gelen bilgi birikimimizi, enerji sektöründe karşılaşılan problemlere çözüm üretmek için sunmaktayız.

    Enerji üretim safhasında santraller için uygun yer seçim analizleri, üretim alanlarına ilişkin kapasite analizleri, iletim hatlarına ilişkin takip ve analiz çalışmaları, son tüketicinin takibine yönelik uygulamalar gibi birçok alanda çalışma yapan Belsis AR-GE ekipleri, sistemin sağlıklı ve verimli yürüyebilmesi amacı ile farklı çözüm ve projeler üretmektedir.  

Kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet sunabileceğimiz bazı alanlar;
 • Hidroelektrik ve termik santraller için yer seçim analizleri
 • İletim hatları ve boru hatları için güzergah / yer seçim analizleri
 • İletim hatları ve boru hatları için güzergah / yer seçim analizleri
 • 3 Boyutlu Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) yazılımları
 • Kamulaştırma projelerinin takibi için süreç tabanlı kamulaştırma bilgi sistemi kurulması
 • Elektrik ve doğalgaz iletim altyapısını takibine yönelik süreç tabanlı bakım onarım planlama yazılımları
 •  Elektrik ve doğalgaz dağıtım firmaları için CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) tabanlı altyapı bilgi sistemi projeleri ve abone bilgi sistemi entegrasyonları
 • Yenilenebilir enerji yatırımları için uygun yer seçim analizleri
 • DEPA, REPA, GEPA atlasları hazırlanması ve verimlilik analizleri
 • Saha ekipleri için mobil cihazlarda çalışabilen CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) tabanlı bakım onarım uygulamaları            
şeklinde sıralanabilir.

    Belsis 19 yıllık deneyimi ve enerji sektörünün en büyük CBS projelerinden birini hayata geçiren kurumsal kabiliyetleri sayesinde sektörün bilişim ihtiyaçlarına cevap vermek için her zaman çalışmalarını sürdürmektedir.

Veri Madenciliği ve Gelir Artırıcı Çalışmalar

   Günümüzde yerel yönetimler açısından ihtiyaç duyulan planlama, mühendislik projeleri ve uygulamaları bilgilerine kolayca ulaşmak, gerektiğinde bu bilgileri kullanarak yeni bilgiler üretmek, bunların takibini ve kontrolünü yapmak düzenli ve planlı bir kentleşme için vazgeçilmez unsurlardır.

   Geldiğimiz süreçte tüm kamu kurum ve kuruluşları işlemlerinde Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) yer alan adres bilgilerini kullanmaktadır. UAVT üzerinde kaydı olmayan hiç kayıt için işlem yapılmamaktadır. UAVT yer alan adres verileri şuan pilot olarak uygulanan ve en kısa sürede tüm belediyeler için zorunlu hale getirilecek MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) uygun hale getirilecektir. Böylelikle sözel verinin yanında grafik veride bilginin doğruluğunu sağlamak amacıyla sistemde yer alacaktır.

   Belediyeler UAVT yer alan bilgileri güncel tutmak zorundadır. Bu zorunluluğa karşılık belediyelerin sözel veri üzerinde işlem yapan ve gelir kaynaklarının % 70 ‘inin üzerinde kısmı için işlem yapan birimlerinde UAVT verileri kullanılmamakta ve hala eski adres verileri üzerinden işlem yapılmaktadır. Ancak 5393 sayılı Büyükşehir Yasası ile birlikte büyükşehir ilçe belediyelerinde gelir kaybı nedeni ile artık kaynakların daha etkin kullanılması ve kaynağı oluşturan vergi kalemlerindeki kayıp kaçakların tespit edilmesine ilişkin mücadele öncelikli hale gelmiştir.


ÇALIŞMANIN AMACI

   Emlak, ruhsat, çevre temizlik, ilan reklam ve iştirak payları gibi tebliğe esas dokümanların ilgilisine ulaştırılması ile doğrudan gelir elde eden yerel yönetimler için, adres verisi olmazsa olmaz bir bilgidir. Büyükşehir ilçe belediyelerinin gelirinin % 90 ve daha fazlasını oluşturan gayrimenkul (Arsa, Arazi, Bina) ve içerisindeki ticarethaneler için gerek vergilendirme gerekse vergilerin tebliğ edilmesi adres belirsizliğinden dolayı vergi kaybı ve tebliğ maliyetlerinden dolayı çözülmesi gereken önemli bir problemdir. Malik bilgilerinin edinildiği tapu kayıtlarında adres bilgilerinin eski olması belediyelerdeki beyan ve tapu ilişkisinin kurulmasına da engel olmaktadır.


   Doğru vergilendirme, kayıp ve kaçakların tespiti, tebliğ maliyetlerinin düşürülmesi ve belediyenin tüm birimlerinde tek adres bilgisinin kullanılması ile sağlanacak adrese tabanlı bütünleşik sistem sayesinde bugün yaşanan sıkıntılarında gelecekte yaşanmaması sağlanacaktır. Bu anlamda ilgili yerel yönetimin NVİ (Nüfus Vatandaşlık İşleri) UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) adresleri, Tapu Bilgileri vb. bilgiler ile mevcut sistemdeki beyan adresleri üzerinde analiz çalışması yapılır. Analiz çalışması sonucunda çıkan sonuçlar üzerinden belirlenecek en doğru yöntem ve oluşturulacak ekip ile önce adres bilgilerinin düzenlenmesi sonrasında sözel veriler üzerinde kayıp ve kaçak tespiti yapılır.


   Düzenleme çalışmaları tamamlandığında grafik veriler üzerinden kontrol ve tespit çalışması yapılması ve düzenleme yapılamayan adres bilgileri için sahada tespit çalışması yapılması da bu proje istenirse dahil edilebilir.


ADRES ANALİZ ÇALIŞMASI

   Adres bilgi sistemlerinin doğru olarak kurulabilmesi ve sonrasında yapılacak gelir arttırıcı çalışmalar için mevcut sistemdeki veri durumunun tespiti için yapılacak analiz çalışması çok önemlidir. Yapılacak analiz sonrasında çalışmalarda kullanılacak yöntem, oluşturulacak ekip ve işin tamamlanma süresine ait en yaklaşık süreleri kestirilebilir hale gelecektir. Analiz ve düzenleme çalışmalarında kullanılacak tüm veriler yerel yönetimin sorumluluğundadır.


   Analiz çalışması sonrasında ortaya çıkan veri durumuna göre düzenleme çalışmalarında kullanılacak Adres Eşleştirme ve gelir attırıcı uygulamalar firmamız tarafından hazırlanır Böylelikle çeşitli veri setlerinin tek ekranda görülebilmesi ve eşleştirme yapılabilmesi sağlanacaktır. Geliştirilecek uygulamalar mevcut uygulamalara ait veri tabanı ile entegre çalışır..
Yapılan tüm bu çalışmalar sonucunda yerel yönetim adreslerini güncellemenin yanında ciddi oranda bir kayıp kaçak tespit yaparak gelir kaybının önüne geçecektir.


Vatandaşa daha iyi hizmet verebilme imkanına sahip olacaktır.

Finans Sektörü Çözümleri

     E-Tapu; Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yayınlanan web servisleri aracılığıyla, ilgili kurum ve kuruluşların, Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden ipotek tesis ve terkin işlemlerini, başvurularını online olarak gerçekleştirebildikleri, açık kaynak kod ile web tabanlı, mobil kullanıma uyumlu yapıda geliştirilmiş bir bağlantı yazılımıdır. Mevcut ipotek tesisi ve terkini işlemleri sürecinde, TKGM ve finansal kuruluş arasındaki bürokrasi, zaman ve insan kaynağı maliyeti oldukça fazladır. E-Tapu yazılımı insan kaynağı harcamalarını azaltmak, ipotek tesis ve terkin ile ilgili işlem süreçlerinin daha kolay ve daha verimli yapılabilmesi için süreç yönetimini ve karar destek sağlamaktadır.

     17.08.2013 tarihli ve 28738 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu Sicil Tüzüğü'nün 88.maddesinde ve 26.maddesinde belirtilen ipotek tesisi ve terkin şekline yönelik Tapu Müdürlüklerinde ve ilgili kurumlarda yaşanan sıkıntıları giderebilmek için; Tapu Sicil Tüzüğü'nün 14. maddesi 2. fıkrası uyarınca başta bankalar olmak üzere çeşitli kurumlara, özel ve tüzel kişilere böylelikle kendi işleriyle sınırlı olmak üzere TKGM (Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü) ile yapılacak protokol kapsamında daha önce yazılı olarak düzenlenmekte olan ipotek terkin ve ipotek tesis taleplerinin, elektronik ortamda online olarak yapılmasını sağlamak amacıyla E-Tapu uygulaması tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin kullanımına sunulmuştur.

    

        E-TAPU Temel Özellikleri
 • TAKBIS sistemi ile tam entegre bir şekilde çalışır. Hisse üzerindeki ipotek bilgilerini anlık olarak listeler.
 • Satış İpotek, İpotek Tesisi, İpotek Terkini başvurularını ve işlemlerini online olarak gerçekleştirir.
 • Sorgulanan taşınmazların detaylı takyidat bilgilerine erişim sağlayarak raporlama imkanı sunar.
 • İpotek Tesisi ve İpotek Terkini başvuru aşama bilgilerinin anlık takibini sağlar.
 • İpotek Tesisi işlemlerinde gerekli olan Onama İpoteği ve Tescil İstemi Belgesi sistem tarafından otomatik olarak üretilir.
 • Harç Ödemeleri ile ilgili bilgilerin takibini sağlar.
 • Elektronik imza altyapısı ile başvurulara ilişkin belgelerin elektronik olarak imzalanmasını sağlar.
 • Gerçek ve Tüzel Kişi bilgileri ile sorgulama yaparak, taşınmaz detay bilgilerine erişim sağlar.
 • Kurum içerisinde yer alan kullanıcı bilgi sistemi, üye bilgi sistemi vb. Sistemler ile entegre bir şekilde çalışır.
 • İpotek Tesisi ve İpotek Terkini başvuru aşama bilgilerinin anlık takibini sağlar.


        E-TAPU Yazılımının Sağladığı Faydalar

 • Hızlı ve pratik işlem süreçleri ile bürokrasi ve zaman maliyeti azalır.
 • İpotek tesisi ve ipotek terkin işlemlerinde Tapu Müdürlüklerinde geçen süre azalır.
 • İnsan kaynağı harcamalarını optimize eder.
 • Elektronik İmza altyapısı ile oluşan*.eyp paketi sayesinde belgelerin güvenirliğini sağlar.
 • Dijital Arşiv imkanı ile kağıt ve toner kullanımında maliyeti azaltır, tasarruf sağlar.
 • Kullanıcı dostu arayüzleri ile, son kullanıcılara kullanım kolaylığı sağlar.
 • Web tabanlı yapısı sayesinde internet erişiminin olduğu her ortamdan kolaylıkla işlem yapılmasını sağlar.
 • Basılı evrak ortamında kaybolabilecek işlem belgelerinin dijital olarak arşivlenmesi ile kolay ve güvenilir erişim sağlar.
 • Manuel olarak yürütülen ipotek tesisi ve terkin işlemlerindeki hataların ve risklerin tespit edilmesi ve önüne geçilmesini kolaylaşır.

CBS Tabanlı Kamulaştırma Bilgi Sistemi

    Kurumların Kamulaştırma Süreçlerini; mekana dayalı güncel veriler ile en doğru ve hızlı şekilde Kamulaştırma Kanunu Mevzuatına uyumlu olarak yönetebileceği Belsis çözümüdür.

    Süreç Tabanlı bir mimari üzerinde geliştirilmekte olan sistem ile kurumların tüm Kamulaştırma Süreçleri, mevzuata uygun uygulama gerçekleriniz ile örtüşecek şekilde tasarlanmış olacaktır.

    Kurumlar CBS Tabanlı Kamulaştırma Bilgi Sistemi sayesinde, E-Devlet servisleri ile (TKGM, NVİ) entegre bir yapıda çalışacak olup; kamulaştırma projelerinde bu servisleri kullanabilme imkanına erişebilirler.
Harita üzerinden kolay arama fonksiyonları ile kamulaştırmaya konu taşınmaz, parsel veya proje bilgilerine ister özet halde erişilir istenirse istatistiksel sorgular ile yapılabilir.

    Kullanıcılar kamulaştırmaya konu taşınmazların tapu, kadastro ve saha kontrollerinde tespit edilen verilerini saklayabilir, sorgulayabilir ve analiz edebilirler. Kamulaştırmaya konu dava süreçlerini, uzlaşma durumlarını, kamulaştırma bedellerini sistemden güncel olarak takip edebilirsiniz.

    Harita üzerinde; Kamulaştırma gerçekleşme oranları, uzlaşma oranları gibi grafik raporlar alınabileceği gibi; Kamulaştırmaya ait standart veya kurumun belirleyeceği kuruma özel şablonlarda raporlama desteği imkanı sunabilmektedir.
Kamulaştırma planları kayıpsız olarak sistemde görüntülenebilir ve analiz edilebilir. İl, ilçe, mahalle, parsel, proje bazında sorgulanabilir ve altlık haritalar üzerinde gösterilebilir.

    Toplu /tekil kişi bilgileri veya parsel bilgileri edinme olanağı sunduğu gibi malik görüşmelerini, tespit tutanaklarını arşivlenebilir ve istenildiği zamanda bu verilere akıllı arama fonksiyonları ile erişilebilir.

    Kamulaştırmaya ait her türlü doküman, belge, fotoğraf, video dosyalarını ilgili taşınmaz ile ilişkili şekilde harita üzerinde sorgulanabilir ve bilgilerine erişilebilir.

    Saha çalışmalarında kullanılabilecek “Mobil Veri Toplama Yazılımı” ile Kamulaştırma verilerinin yerinde tespit edilerek sisteme online entegre edilebilmesi kamulaştırma süreçlerini kolaylaştıracaktır.

Entegre Kent Bilgi Sistemi

   Kent Bilgi Sistemleri, belediyelerin kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlayan, ek gelir kaynağı yaratan ve vatandaşların yaşam kalitesini arttıran entegre bilgi sistemidir.
   Kent Bilgi Sistemi; kentteki mülkiyet bilgileri, imar planları, altyapı bilgileri, bina, iş yeri, konut envanterleri, yerel vergi kayıtları gibi, yönetimde destek sağlayan tüm bilgileri depolanmasını, analiz edilmesini ve takip edilmesini sağlar. Belediyelerin işleyişinin elektronik ortamında yapılmasını temin ederek birimler arasında güçlü bir koordinasyon sağlar.

Belsis “Entegre Kent Bilgi Sistemi” anlayışı sayesinde; 
 • Kente ait tüm verilerin tek bir ekranda tümüyle görüntülenebilmesi sağlanır,
 • Belediye gelirlerinin yakından izlenmesi, zamanında tahsili,
 • Vergi kaçaklarının tespit edilerek paraya dönüştürülmesi,
 • İmar dışı yapılaşmanın izlenmesi ve önlenmesi,
 • Arsa üretimi,
 • Kamulaştırma maliyetlerinin en aza çekilmesi,
 • Tüm belediye taşınmazlarının kira ve ruhsat gelirlerinin izlenmesi ve tahsilatı,
 • Su abone harcamalarının izlenmesi ve tahsilatı,
 • İmar ile ilgili verilerin halka açılması,
 • Her tür tahsilatın olabildiğince kolay biçimde yapılabilmesi
 • Şehir gelişimi ile ilgili geleceğe yönelik planların yapılmasında mevcut durumun analiz edilmesi kolaylaşır ve görselleşir. 

Bunun yanı sıra kurum içerisinde;
 • Kaynak yönetimi optimizasyonu sağlanır,
 • Birimler arası koordinasyon ve uyum artışı sağlanır,


Entegre Kent Bilgi Sistemi Araçları
 • CAD (Computer Aided Desing) Bilgisayar destekli tasarım, planlama ve haritacılık yazılımı
 • GIS (Geographical Information Systems) Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • MIS (Management Information System) Yönetim Bilgi Sistemi
 • IMS (Internet Map Server) İnternet Harita Sunucusu


   Belsis Türkiye´de, GIS, CAD, MIS ,ve IMS uygulamalarının tamamını, kendi kaynakları ile, ortak tasarım olarak, bu uygulamaların eş zamanlı çalışmalarını temel alarak üreten İLK ve TEK FİRMADIR.

Dijital Arşiv ve EBYS Çözümleri

    BelsisEBYS uygulaması sayesinde tüm belgeler dijital ortamda oluşturulabilmekte ya da dijital ortama aktarılabilmektedir. Bu belgeler oluşturulduktan sonra tasniflenmesi, arşivlenmesi ve imha edilmesi süreçleri elektronik ortamda kolayca takip edilebilmektedir. Kurumun yapısına uygun şekilde organizasyon yapısı oluşturulabilmekte, değişiklikler yine uygulama üzerinden kolayca yapılabilmektedir. Kurum içerisinde üretilen belgelerin niteliklerine göre gruplandırma işlemleri yapılabilmekte, ilave bir çalışma yapmadan anlık olarak detaylı raporlar alınabilmektedir. Bu raporların birçoğu anlamlı grafikler aracılığı ile yöneticilerin kullanımına sunulmaktadır. 

MAKS Uyumlu Numarataj ve CABS Projeleri

    Belsis olarak yerel yönetimlerde yürüttüğümüz Kent Bilgi Sistemi (KBS) çalışmalarının en önemli basamaklarından biri olan MAKS Uyumlu Numarataj ve Coğrafi Adres Bilgi Sistemi (CABS) 'dir.  5940 sayılı kanun ile mücavir alanlar içerisinde numarataj ve adresleme çalışması yapma yetkisi belediyelere verilmiştir. Belediyelerin oluşturdukları numarataj ve adres bilgileri NVİ’nin sitesinde kayıtlı halde tutulmakta ve KBS çalışmaları için önemli bir altlık veridir. Belediye sınırları içerisinde var olan taşınmazların takip edilebilmesi, belediye gelirlerinin artırılması kanuna aykırı yapılaşma, beyan hataları vb. durumların önlenmesi içinde önemli bir veri setidir.

    Belsis'in geliştirdiği uygulamalar ve deneyimli saha ekipleri ile yerel yönetimlerin CABS çalışmalarında teknoloji ve proje ortağı olarak yer almaktadır.

    Belsis, MAKS Uyumlu Numarataj ve Coğrafi Adres Bilgi Sistemi projelerinde bünyesinde bulundurduğu uzman kadrosu ile saha çalışmalarını o bölgeye ait sayısal haritaların düzenlenmesi ile başlar, şayet sayısal haritalar bulunmuyor ise haritalara ait paftaları sayısallaştırarak bilgisayar ortamına aktarır ve hazırladığı sayısal haritaları kullanılarak numarataj haritasını oluşturur. 

    BelsisCAD Numarataj Modülü sayesinde NVİ veritabanı ile numarataj haritası entagrasyonu sağlanır. Uzman ekip sahada yapılan numarataj düzeltmeleri, güncellemeleri, yeni yapılacak numarataj bilgileri ile birlikte bağımsız bölüm bilgilerini, bina ve iş yeri tabela fotoğraflarını BelsisCAD Numarataj Modülüne girişini yapar. Ayrıca Belsis geliştirdiği saha uygulaması ( MAKS Uyumlu Numarataj ve Coğrafi Adres Bilgi Sistemi Mobil Uygulamaları) ile sahada yapılan tüm işlemleri mobil cihazlarla da yapabilmektedir.

    Büyükşehir belediyelerinde numarataj yapma ve düzenleme yetkilerinin ilçe belediyelerine devredilmesi durumunda  Belsis MAKS uygulamaları (web, masaüstü, mobil) coğrafi yetkilendirme yetenekleri sayesinde her ilçenin kendi sınırları içerisinde çalışma yapmasına ve MAKS verilerini güncellemesine imkan tanır.

    Belsis, MAKS Uyumlu Numarataj ve Coğrafi Adres Bilgi Sistemi projelerinde hazırlamış olduğu tüm numarataj haritalarını Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) standartlarına göre oluşturmaktadır. Ayrıca MAKS Uyumlu Numarataj ve Coğrafi Adres Bilgi Sistemi projesi kapsamında saha çalışmaları sonrası NVİ güncellemesine yaparak kurum personellerine BelsisCAD Numarataj Modülü, MAKS Mobil uygulamaları, MAKS Web uygulamaları eğitimlerini de ücretsiz verir.

CABS Bileşenleri, İş Adımları ve Hizmetlerimiz
 • Halihazır Harita Güncellemesi
 • İmar planı, Kadastral haritalar ve Halihazır harita sayısallaştırması
 • Sayısal harita altlığı oluşturma
 • Uydu fotoğraflarından ve hava fotoğraflarından güncel yapı stokunun tespiti
 • Numarataj harita altlığı oluşturma
 • NVİ veritabanından adres kayıtlarının çekilmesi ve güncellenmesi
 • Sahada numarataj çalışması yapılması ve gayri menkullerin kayıt altına alınması
 • NVİ veritabanının güncellenmesi
 • Numarataj haritalarının Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) standartlarına uygun oluşturulması
 • Adres Bilgi Sistemi kurulması
 • MIS veritabanındaki adres kayıtlarının güncel numarataja göre düzenlenmesi
 • MIS veritabanındaki güncel adresler üzerinden emlak beyanları, ruhsatlar, ilan reklam beyanları, iş yeri ruhsatlar veritabanlarından gelir artırıcı analiz ve sorgulamalar
 • CABS çalışması üzerinden GIS sorgu ve analizleri
 


Yerel yönetim sınırları içerisinde bulunan tüm adreslerin ve gayrimenkullerin grafiksel arayüzler ile tanımlanarak maks uyumlu veri oluşumunu sağlayacak ve tüm adreslere ait yerel yönetim gelirlerini ilgilendiren birimlerin, tek ekrandan, harita tabanlı arayüzlerden kolay ve etkin bir şekilde takip edebilecekleri bir sistemdir. Bu sistem belediyenin hangi MIS uygulaması kullandığına bakmadan tüm firma uygulamaları ile çalışabilir. 


Amaç: 
  Belediyenin tüm kurumların ortak kullanabileceği adres sistemi ile çalışmasını sağlamak ve bu adreslere ait belediye gelirlerinden herhangi bir kaçak/noksan tespitini yapmaktır.


Kapsam:

 • Belediyenin elinde bulunan verilerin akıllandırılarak adres veritabanı oluşturulmasını,
 • Çalışılacak firma veri tabanına bağlanarak belediye gelirlerine ilişkin verilerin çekilmesini,
 • WEB servisler aracılığıyla farklı uygulamalar ile haberleşebilmesini,
 • Harita arayüzleri ile yapıları ve bağlı numaratajların gösterilmesi, bu yapılara ait beyan / yapı bilgilerinin gösterilmesini,
 • Yapılara ait beyanname eşleştirilmesini,
 • Yapılara yeni beyan girilmesini kapsar
Bu uygulamanın amacı, belediye gelir birimlerinin kullanacağı adres havuzunu oluşturmak ve bunun güncelliğini sağlamaktır.

Sosyal medya üzerinden bizi takip ederek, yenilikleri ve en güncel bilgileri edinebilirsiniz.